Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΛΑΠΠΑΣ – Α. ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στα Ιωάννινα, Διονυσίου Σολωμού 8 – Κατσικάς, είναι διαχειριστής της ιστοσελίδας «www.lappasoe.gr». Μέσω της ιστοσελίδας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα της Εταιρείας μας, τα οποία δύναται να αγοράσει ο χρήστης, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

1. Διαδικασία και Όροι Παραγγελίας
Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια του εργάσιμου οκτάωρου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι χωρίς τον ΦΠΑ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος το τίμημα που αναγραφόταν στους οικείους τιμοκαταλόγους για το εν λόγω προϊόν κατά τον χρόνο καταχώρισης της παραγγελίας.
Τα στοιχεία που ζητούνται για κάθε συναλλαγή (αγορά προϊόντος) είναι υποχρεωτικά τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, E-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας Διεύθυνση αποστολής προϊόντος για τους πελάτες λιανικής και Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα, E-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση αποστολής προϊόντος για τους επιτηδευματίες.

3. Τρόπος Πληρωμής
Η Πληρωμή του προϊόντος γίνεται με μετρητά μέσω αντικαταβολής ή μέσω εμβάσματος, μέσω Πιστωτικής Κάρτας και μέσω προπληρωμένης κάρτας (PayPal).
Για την πληρωμή του προϊόντος στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, Visa Electron, Visa Maestro και American Express κατόπιν σχετικής εντολής του κατόχου.

4. Περιγραφή Πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας
Τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής στοιχεία της κάρτας (είδος αυτής, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξεως ισχύος της και τα 3 τελευταία ψηφία στο πίσω μέρος της κάρτας CVV ή CVC), διαβιβάζονται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής της Εταιρείας (Συνεργαζόμενη Τράπεζα), προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συναλλαγή. Ο χρήστης οδηγείται μέσω του δικτυακού τόπου «www.lappasoe.gr» σε ιστοσελίδα της Συνεργαζόμενης Τράπεζας, διασυνδεδεμένης με τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Με την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα ο χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας, στο οποίο και περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες της συναλλαγής και ο μοναδικός αριθμός της παραγγελίας.
Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια και την ορθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή.
Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση (είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως), επομένως ο χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα παραγγελία – αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστηςδηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστηγια δέσμευση του ποσού της παραγγελίας – αγοράς και σε περίπτωση πραγματοποίησης αυτής την χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν προέβη στην παραγγελία – αγορά προϊόντος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την οποιαδήποτε παραγγελία – αγορά, νέου ή υφιστάμενου πελάτη.
Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:
(α) Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι δεν προέβη στην παραγγελία – αγορά.
(β) Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν προέβη στην παραγγελία – αγορά του προϊόντος. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

5. Παράδοση των προϊόντων
Η Εταιρεία αποστέλλει στον πελάτη τα παραγγελθέντα από αυτόν προϊόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά (δελτίο αποστολής απόδειξη λιανικής ή δελτίο αποστολής τιμολόγιο) παρέχοντας συγχρόνως όλες τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παράδοση πραγματοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Εξαιρετικά, και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων μπορεί να παρατείνεται για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται π.χ. οι περιπτώσεις απεργίας ή παράδοσης του προϊόντος σε άλλη χώρα).

6. Υπαναχώρηση
Ο χρήστης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του μορφή και κατάσταση (άριστη), χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία και χωρίς να έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση το προϊόν ή η συσκευασία, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του προς την Εταιρεία, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η Εταιρεία οφείλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτήν της ανωτέρω υπαναχώρησης (άρθρο 3θ του Ν. 2251/1994) να επιστρέψει στον χρήστη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος της παραγγελίας – αγοράς κατόπιν συνεννοήσεως μαζί του, αφού ο χρήστης επιστρέψει αντίστοιχα το προϊόν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της υπαναχώρησης, εφόσον η παραγγελία – αγορά ακυρώνεται.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο xρήστης δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον χρήστη.
Ο χρήστης μπορεί να προβεί στην δήλωση υπαναχώρησης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μέσω email χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε κατά την παραγγελία.

7. Ρήτρα περιορισμού ευθύνης
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιοδήποτε ελάττωμα, το οποίο δεν υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος ή που η διαπίστωσή του δεν ήταν εφικτή με βάση το υφιστάμενο επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων κατά το ως άνω χρονικό σημείο, καθώς και για οποιαδήποτε πρόκληση ζημίας από την χρήση του προϊόντος που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου του χρήστη ή τρίτου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης για την μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση έλλειψης άμεσης διαθεσιμότητας ορισμένων προϊόντων, δεν ευθύνεται η Εταιρεία για την μην πραγματοποίηση της συναλλαγής.

8. Ανωτέρα Βία
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται π.χ. απρόοπτα καιρικά φαινόμενα, σφοδρές καιρικές συνθήκες, πράξεις ή παραλείψεις οργάνων, δημοσίων φορέων και υπηρεσιών του Κράτους, κοκ.).

9. Ασφάλεια Συναλλαγών
Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Αυτές οι διαδικασίες στόχο έχουν την προστασία των δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

10. Απόρρητο Συναλλαγών
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

11. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές
Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

12. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, «downloading», μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

13. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

14. Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

15. Ισχύον δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

16. Ανεξαρτησία
Οι παρόντες όροι είναι ανεξάρτητοι με την έννοια ότι οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος δεν υφίστατο εξ αρχής.

17. Παραίτηση
Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον εκ των παρόντων όρων ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί εγγράφως, η δε μη άσκηση δικαιώματος ή επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από την Εταιρεία δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους.

18. Προσωπικά δεδομένα
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.lappasoe.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.lappasoe.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.lappasoe.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

Διαβάστε επίσης για τη Πολιτική Απορρήτου.

Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε ολόκληρο τον ιστότοπο. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο